LightWEB
Startside

Om oss    Skiløyper    Tomter til salgs    Jakt    Koier til leie    Linker    Kontakt oss    Arkiv

LightWeb

 
 
 A R K I V,  T I D I G E R E  N Y H E T E R   F R A  F L E N D A L E N    S A M E I E S K O  G   A N S

 

Vannforsyning.

Da Flendalen Sameieskog hadde informasjonsmøte for hytteeierne den 5. nov. i fjor, ble det informert om at det var prosjektert et nytt vann- forsyningsanlegg for Storkjellkanken og Gnolla I og II. Dette er en meget kostbar investering og betinger god oppslutning blant hytteeierne med hensyn på påkopling. Dessverre har responsen vært laber slik at vi pr. dato ikke ser oss i stand til å realisere prosjektet. 

 
Bom på Villrovegen.
Informasjonsskriv til hytteeierne i Grasbekkåsen, Storkjellkanken og Gnolla.
 
Nytt fra Flendalen Sameieskog
Informasjonsmøte
Vidsyn, Flendalen lørdag 24. august 2013.
 
1/2/2014 På grunn av stadig økende faktureringskostnader vil Flendalen Sameieskog ANS fra og med 1. januar 2014 plusse på et gebyr på kr 50,- fort hver utfakturering.
 
INFORMASJONSMØTE I VIDSYN, FLENDALEN, LØRDAG DEN 5. NOVEMBER 2011Alle som har hytter på Flendalen Sameieskogs grunn fikk i midten av oktober tilsendt en faktura på kostnader til veg, vann, skiløype og tomtefeste. Sammen med fakturaen lå et informasjonsskriv som i korte trekk tok for seg avgiftsøkningen i forhold til i fjor samt en del oppgaver som Flendalen Sameieskog har arbeidet med. I dette informasjonsskrivet ble hytteeierne invitert til et møte i lokalet Vidsyn i Flendalen lørdag den 5. november kl. 11.00.

Styrets leder, Kåre Enger, ønsket ca. 40 fremmøtte hytteeiere velkommen til Vidsyn denne lørdagen og ga ordet til sameieskogens daglige leder, Rolf Kvile.      

 

Rolf Kvile orienterte om følgende:

Flendalen Sameieskogs satsningsoppgaver. 

Disse består av tomtesalg og –feste, jaktopplevelser og skogbruk

 

Avgifter og årsaken til årets avgiftsøkninger.

Prosentvis er avgiftsøkningene relativt store, men fortsatt på et moderat kronebeløp.

Rolf Kvile tok for seg hvordan festeavgiften er beregnet. Her er en av de takstmennene som takserte tomtene i 2003 benyttet. Festeavgiften fremkommer ved å beregne en avkastning på tomteverdien på 6 %. Dette er samme fremgangsmåte som benyttes i Statskog. Festeavgiften vil bli oppregulert i henhold til reguleringstidspunktet som er nedfelt i festekontraktene.

Vegavgiften er forhøyet opp til kr 1.135,- p.g.a. at utgiftene er vesentlig høyere enn inntektene. Her varierer utgiftene en del ut fra snømengde og ryddehyppighet, men også sommervedlikeholdsoppgavene har en del svingninger. Flendalen Sameieskogs planlagte grusingsprosjekt til sommeren vil føre til store kostnader som må utlignes over noen år. Inntektene på veg må økes med godt over kr 100.000,-.

Vannavgiften ligger minst kr 80.000,- på minussiden. Siste året har Flendalen Sameieskog brukt mye penger på å prosjektere et nytt vannanlegg, men disse kostnadene er ikke tatt med i driftsutgiftene for dagens vannforsyning. Vannavgiftene er økt til henholdsvis kr 600,- og kr 1.800,- for de med og uten innlagt vann. Alle som har søkt Trysil kommune og fått godkjent utslippstillatelse og innleggelse av vann blir fakturert for innlagt vann.

Drift av skiløypene gir et stort underskudd. Siste sesong gikk med ca. kr 250.000,- i underskudd når faste kostnader tas med i regnestykket. Her er det gjennomført en liten kostnadsøkning, men den dekker ikke på noen måte løypeutgiftene.

 

Under denne saken fremkom det ønske fra hytteeierne om at avgiftsøkningene må gjøres mer forutsigbare. Med bakgrunn i driftskostnadene ble det foreslått at Flendalen Sameieskog må finne en ”riktig” avgiftssats som siden kan reguleres årlig ut fra kostnadsutviklingen i samfunnet for øvrig. Rolf Kvile sa at dette synspunktet delte han fullt ut. Han sa videre at den satsen som i dag peker seg ut som den laveste i forhold til kostnadene er skiløypeavgiften. Han mente at denne må høynes ytterligere uten at det ble antydet noe beløp.

 

Påkopling av vann.
Rolf Kvile opplyste at Flendalen Sameieskog har engasjert firmaet COWI på Hamar til å gjøre en prosjektering av ny vannforsyning til Storkjellkanken, Gnolla I og Gnolla II. Totalt har dette kostet i størrelsesorden kr 120.000,-. En utbygging med rørgater, høydebasseng, med mer vil ganske sikkert overskride kr 3 mill. Vurderingen må tas med en klype salt da det ikke er innhentet noe tilbud på arbeidet. Daglig leder mente at minst 60 hytteeiere må ønske påkopling hvis prosjektet skal realiseres. Uten en slik medfinansieringen vil ikke Flendalen Sameieskog ha økonomisk ryggrad til å gjennomføre prosjektet. De som vil kople seg på, bes henvende seg til daglig leder innen utgangen av november måned.

Massetak og veg.
Rolf Kvile informerte om at Flendalen Sameieskog nå har fått godkjent nytt massetak et stykke sør for hytteområdene. På den måten vil ikke støy og støv virke forstyrrende for hyttefolket. Planen er at det til sommeren skal knuses og påkjøres grus på alle veger som selskapet eier.

Det gamle massetaket vil bli brukt som deponi for stein og organisk materiale som hytteeierne vil bli kvitt. Kontakt Kjetil Flenvold hvis det er ønskelig å benytte dette deponiet.

Det ble reist spørsmål om planen om en fiskedam i det gamle grustaket var lagt på is. Det svarte styret og daglig leder bekreftende på.


Skiløyper.
Rolf Kvile var godt fornøyd med de tilbakemeldinger som sameieskogen fikk siste vinter. Brukerne av løypenettet var stort sett fornøyd med løypekvaliteten. Han opplyste at den frivillige innbetalingen gjennom utlagte giroer innbrakte kr 900,- og at Bittermarka Hytteforening siste sesong betalte kr 75.000,- for løypekjøringen.

På møtet ble det påpekt at det var god bredde på løypekjøringen, men at det kunne være litt dårlig stavtak helt i ytterkant. Daglig leder lovet å ta med synspunktet til løypekjører Tomas Bryn.

Bebyggelsesplan for Gnolla II.
Rolf Kvile redegjorde her for søknaden og godkjenningen Flendalen Sameieskog har fått fra Trysil kommune på en utvidet ordning for avløp. Konkret innebærer dette en større grad av valgmuligheter for gråvannsløsninger. Nå ligger det bl.a. inne i bebyggelsesplanen at tokamret slamavskiller med infiltrasjonsgrøft kan benyttes hvis de stedegne massene tilfredsstiller kravet til infiltrasjon. Dermed slipper hytteeierne å søke kommunen om dispensasjon med de ekstra kostnader det medfører.

Koier.
Rolf Kvile nevnte at Flendalen Sameieskog har flere bra skogskoier som ligger usjenert til. Disse passer for personer som ønsker å være for seg selv og som ikke setter krav til strøm og innlagt vann. Koiene er gode utgangspunkt for jakt og friluftsliv, men Rolf Kvile poengterte at hytteeierne er fortrinnsberettiget med hensyn på småviltjakt. Flendalen Sameieskog vil gjerne bli tipset om potensielle leietakere.

 

Salg av brakker.
I tillegg til ei lagerbu har Flendalen Sameieskog to hjulbrakker til salgs. Medlemmene i sameieskogen har førsteretten ved kjøp av brakkene, men hvis ingen av disse melder seg, vil interesserte hytteeiere komme i betraktning. Eventuell interesse meldes Rolf Kvile innen utgangen av november. 

 

Ny brosjyre.

Rolf Kvile nevnte at det er utarbeidet en ny og flerfarget brosjyre for Flendalen i A4-format. Brosjyren finnes i postkassa på informasjonstavla ved innkjøringen til hyttefeltene. I tillegg er det produsert en enklere utgave i A6/5-format. Denne kunne hytteeierne ta med seg fra møtet. Daglig leder håpet at hytteeierne leser brosjyrene og gjerne informerer andre om hva Flendalen har å by på.


Hogst av trær.
Det kommer nå og da spørsmål om hogst av trær. Dette kan skyldes ønske om bedre utsikt, hogst av ved eller frykt for at trær kan blåse over hytta. Det blir mye ressursbruk å dra på befaring for hver gang det kommer en forespørsel. Derfor ønsket Rolf Kvile at alle som er interessert i å få trær fjernet, melder fra om dette innen utgangen av november. På den måten kan Flendalen Sameieskog samle alle oppdrag og gjøre en vurdering av om oppdragsmengden blir så stor at en hogstmaskin bør benyttes.

 

Spørreundersøkelsen.
Etter kaffen redegjorde Rolf Kvile for resultatet av spørreundersøkelsen om et servicesenter i Flendalen. De fleste hytter benyttes av 3 til 5 personer og er mest brukt om vinteren og høsten. Om vinteren brukes hytta 2 til 3 uker mens høsten har mest belegg i 1 til 2 uker. Det var et overveldende flertall for at plasseringen burde være ved avkjøringen til hytteområdet på Flendalen sameieskog. De tre alternativene som fikk desidert flest stemmer for hva senteret bør tilby, var basisvarer, booking og lokale produkter. De tre mest ønskede tjenestene var ved, snømåking og vaktordning. Det var størst oppslutning om at åpningstiden burde være helg og ferie både vinter, sommer og høst. På spørsmålet om de ville benytte senteret hvis det ble en realitet svarte 126 ja, 13 nei, 43 vet ikke og 3 svarte ikke på dette spørsmålet.

Rolf Kvile konkluderte med at det er ønskelig med et servicesenter, men at flere presentasjoner og informasjonsmøter ikke har ført til at noen drifter har meldt seg. Det blir ikke aktuelt for Flendalen Sameieskog å bygge og leie folk til å ta seg av et slikt senter. Rolf Kvile mente at det må være et visst likhetstegn mellom eier og drifter slik at motivasjonen for drift og utvikling er størst mulig. Litt spøkefullt lurte han på om kanskje noen av hytteeierne kunne tenke seg å flytte til Flendalen for å bli verter for servicesenteret.

Etter at Rolf Kvile var ferdig med informasjonsdelen fremkom følgende synspunkter fra hytteeierne:

-          Det er meget positivt med slike informasjonsmøter, men det er ønskelig med lengre tid mellom innkalling og møtetidspunkt.

-          Slike informasjonsmøter bør legges til vårparten i eller i nærheten av påsken. Da vil flere ha anledning til å møte.

-          Det hender av og til at vegene ikke er brøytet på fredagsaften når en skal på hytta. Det er ønskelig at det her blir forbedringer.

-          Det virket som om snøfreseren ikke var riktig justert siste vinter. Det fulgte med altfor mye grus og pukk ved snøfresingen. Dette må ordnes til vinteren.

-          Det bør gruses en gangvei mellom Gnolla I og Gnolla II mellom tomt 234 og tomt 345. Dette vil gjøre tilgjengeligheten mellom hytteområdene bedre.

-          Lag et referat fra dette møtet og legg referatet ut på hjemmesiden. Da vil alle hytteeierne se hva som ble gjennomgått.

Til slutt takket ledelsen i Flendalen Sameieskog for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Referent

Rolf Kvile

Daglig leder

 

Løyemaskin selges FORMATIC X-Trail 170

Vi selger nå etterhvert vår Formatic x-trail 170. Maskina sendes nå til Finland der det blir satt inn ny motor (SISU).

Makina er forventa tilbake hos oss i mai.

 

Maskina er 2006 modell, kjøpt av oss 2007, og har gått i underkant av 1000 timer, og har "alt" av utstyr, da vi kjøpte denne som en demo-maskin.

Prisant. m ny motor. 500.000 + mva. ta kontakt med Ole Arne tlf 957 66 416 eller Tomas 911 20 926

 

 

SKILØYPER -

Flendalen Sameieskog vil få beklage at løypene har vært noe dårligere preparert i vinter enn foregående år. Vi har hatt store problemer med vår løypemaskin, og forrige uke hadde vi servicefolk i fra Finland over for å hjelpe oss, desverre var det dårlige nyheter for vår del, motoren har en sprekk, noe som nok også er årsaken til at vi har hatt problemer med maskina gjennom flere år. Sameieskogen avholdt et hasteinnkalt styremøte på torsdag kveld, der situasjonen ble diskutert, og det ble gjort besluttning om å prøve å få tak i ny maskin så raskt som mulig.  Vi klarte i løpet av fredag å få på plass to muligheter, og hovedprioritet er at vi klarer og levere løyper i påsken.  Vi har nå tatt besluttning om å kjøpe inn ei ny maskin i fra ANTRA Norge AS, en Käasbohrer Pisten Bully 100. Vi er lovet låne/demo maskin både denne og neste helg, og den nye maskina er vi lovet før påske.

Vi har pt ikke fått montert GPS i demo maskina, men håper at dette er på plass i løpet av kort tid.

 

 

 

6.11.09

SKILØYPER.

Vi er nå så smått igang med å grunnpreparere skiløyper med snøscooter.  Dessverre ble det mildvær igjen i helga, så løypene blir dårlige. Det ble i helga kjørt fra Sætra over Gnolla, ned til Gapahuken, oppigjen til Grasbekkoia. Oppover igjen på vestsiden av Gnolla Hyttefelt, ned traktorvegen sør i fjellia ov over til Sætra igjen. Denne trassen forsøker vi å kjøre igjen neste helg, med muligheter for utvidelse dersom forholdene blir bedre.

 

24.08.09.

Jaktkort på småvilt: Ta kontakt med Olav Rønes. Se forøvrig under fanen "Småviltjakt" 

 

23.04.09

 

Vi har knust veggrus til salgs fra vårt grustak i Grasbekkåsen. Pris NOK 80/m3 eks mva. Ta kontakt med Kåre Joar Flenvold tlf 91332795 eller Kjetil Flenvold 95040635.

 

23.04.09. 

 

23.03.09.

Flendalen Sameieskog ANS har nå inngått et samarbeide med TINDE HYTTER, og vi kan nå i samarbeid med TINDE levere nøkkelferdige hytter på våre tomter. Ta kontakt for mer info.  Vår kontakt person i TINDE HYTTER er Tom Nordengen. 

 

For flere nyheter; se arkiv.

Skisesongen nærmer seg slutten, vi preparerte løyper forrige helg, men har nå problemer med bekker i området som går åpne. Hvorvidt det blir kjørt helgen 25-26.04 vil være vær avhengig.  Vi håper ihvertfall at dere har hatt mange flotte turer i løypenettet vårt. Ris og ros mottas gjerne på epost.

 

Selskapsmøte Flendalen Sameieskog ANS avholdes på Vidsyn torsdag 23.04.09 kl 19.00.

 

02.04.09.

Hyttelivsmessa 16-19.04.2009

Hellerudsletta.

Dere finner oss på hyttetunet sammen med Tinde Hytter. Ta turen innom og slå av en hyggelig hytte- eller tomteprat.

Vi selger tomter i Flendalen.

 

Dette skjer i Flendalen i påsken:

Onsdag: The Gamblers spiller opp på VIDSYN kl 21.00. Dette vil du ikk gå glipp av. Her blir det dans på bordet!! Arr. UL Flendølen.

Skjærtorsdag:  Basar på VIDSYN, fra kl 13.00-20.00. Masse fine premier!! Løp og kjøp. Underholdning! Arr: UL Flendølen.

Påskeaften: Kakelotteri på VIDSYN Arr: UL Flendølen

Skiskytingensdag Starter kl 10.00 på VIDSYN, Arr. Skytterlaget. Treff nye venner??

Skjærtorsdag-Langfredag-Påskeaften.

Legg turen innom BJØRDAMKOIA, Tiuren 4H har påskekafè i fra 10.00-16.00 disse dagene.

 

23.03.09

Påsken nærmer seg, se under fanen Skiløyper- Løypekart, for oversiktskart over området. For detaljert løypekart og oppdaterte sporlogger se linken "Skisporet" nede på siden.

 

23.03.09 

Etter at begge hydrauliske drivmotorer på løypemaskina er skiftet, går alt nå bra.  Totalt sett har vi hatt utlegg i overkant av 200.000 kr på deler og reperasjoner. Nå krysser vi fingere for at vi har hatt vår del med uflaks, og at vi slipper mer av dette.

 

14.01.09

 Nå ser det ut til at løypemaskina er i orden igjen, vi sliter litt med revers, men har startet og preparere løypene rundt omkring.  Vi har kosta på maskina omlag 100.000,- !, så nå får vi håpe at det er i orden.  GOD TUR :-)

 

Godt nyttår til dere alle.

Desverre har vi ikke fått reparert løypemaskina i løpet av jula, dette skyldes at motoren som ble sendt fra Finland også har hatt juleferie ute i Europa.  Men den har nå landet på Gardemoen, og blir levert i Trysil i morgen, tirsdag.  Dette er grunnen til at løypene kun er blitt preparert med scooter i jula.  Vi håper nå at maskina vil være operativ igjen fram mot helga, og at dere da vil kunne gå i nypreparerte løyper igjen.  Vi får også levert ny GPS enhet til maskina da vi ser at den gamle legger igjen enkelte hull i loggen.

 

22.12.08

Flendalen Sameieskog ønsker alle våre kontakter, hytteeiere og ellers brukere av våre områder en

Riktig god jul, og et fredfult nytt år.

 

22.12.08:

Løypemaskin:   

Vi har desverre hatt et havari på vår løypemaskin i går 21.12. Det er en hydraulisk drivmotor som er havarert, og det arbeides nå på spreng for at denne skal være i orden så raskt som mulig.  Delen er nå sendt pr fly i fra Finland, og vi er lovet denne på OSL i morgen kveld (23.12)  Delen hentes så raskt vi får den på flyplassen her i landet.

 

Vi kommer med oppdatering så snart maskina er operativ igjen.  Dersom dette tar tid og det er nødvendig kjøres spor med snøscooter.  Vi beklager det inntruffene.  

 

24.11.08

Skiløyper:

Det vil bli kjørt spor i Løysløypa ved Vidsyn med løypemaskina til helga, utover dette kjøres det spor med snøscooter fra Åtun mot lyslinja, Gapahuken, Grasbekkløa, Storkjellkanken og Grasbekkåsen området.  Dersom det kommer tilstrekkelig med snø vil løypene bli kjørt med løypemaskin

  

Hastighetsskilting:

Vi venter fortsatt på godkjennelse fra politiet vedrørende oppsetting av hastighetsskilt.

 

18.11.08.

Det er fortsatt muligheter for innløsning av festetomter.  Dersom du ønsker mer info om dette, så ta kontakt med daglig leder.

 

 

07.07.08:

I forbindeles med reguleringsplanene for Grasbekkåsen, Storkjeldkanken og Gnolla I har kommunen gjordt en feil og opplyst om at det er lov å borre etter vann uten søknad.  Dette medfører IKKE riktighet, det er ikke lov å borre etter vann på noen av våre hyttefelt. For nærmer info kontakt daglig leder eller Hildrum i Trysil kommune

 

Mai 2008:

Ny ordning for småviltjakta fra høsten 2008.  Flendalen Sameieskog ANS åpner nå hele eiendommen for kortsalg for hytteiere.  Mer info kommer. 

 

Mai 2008:

Nye reguleringsplaner for Grasbekkåsen, Storkjeldkanken og Gnolla I er nå vedtatt i Trysil Kommune.  Se www.trysil.kommune.no for mer info.

 

Løypemaskin:

Ny løypemaskin til Flendalen.  Flendalen Sameieskog ANS har investert i ny løypemaskin av typen Formatic 170.  Oppdatering av skiløyper:

Se www.skisporet.no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F L E N D A L E N   S A M E I E S K O G   A N S
                   

Adresse: NO-2420 Trysil

Daglig leder: Rolf Kvile,
tlf +47 45 60 05 87,  
epost:post@flendalen.no.      
----------
Styrets leder: Frank Robert Lund
Tlf +47 913 61 144  
E-post:
frank@trysilutmarkstjenester.no


Webside: http://www.flendalen.no
                   
 
 
T I L B A K E M E L D I N G E R

F A C E B O O K


V Æ R
 

K A R T
 © LightWeb